Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Dokümanı - Vaxomed Plus - Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Dokümanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri AŞ tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu aydınlatma dokümanının hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları haricinde, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek-tüzel kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler şunlardır; Müşterilerin isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, Vergi No, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları.

Firmamız üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Firmamız tarafından toplanan bilgiler, (gizlilik kapsamındaki kişisel kimlik bilgileri hariç olmak üzere), müşteriye verilen hizmeti iyileştirmek amacı ile danışmanlık aldığımız firmalarla ve iştiraki olduğumuz firmalarla paylaşılabilir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Müşterilerimize daha iyi hizmet verilebilmesi,
 • Dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması,
 • Müşterilerin site kullanımı sırasında izlediği yöntem ve tercihlerinin istatistiksel analizlerin yapılarak, yorumlanması,
 • Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 • Web sitesi ve e-ticaret sayfasında ödeme aşamasında istenen kredi kartı bilgileri, müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Firmaya ait sunucularda veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Online olarak yapılan ödeme işlemleri Firma’nın dijital ara yüzü üzerinden ilgili banka ve müşteri bilgisayarı / akıllı cihazı arasında gerçekleşmektedir.
 • Üyelerimiz, Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri AŞ’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri AŞ yukarıda yer alan talepler uyarınca, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamda müşteriye iletir.